Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 47. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik USK“, broj 20/04 i 8/17), Načelnik Općine Bosanski Petrovac objavljuje:

J A V N I O G L A S
ZA IZBOR OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA
OPĆINE BOSANSKI PETROVAC
 

I Naziv pozicije

Općinski pravobranilac Općine Bosanski Petrovac-1 izvršilac

II Opis pozicije

Općinski pravobranilac obavlja poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja općine, pred sudovima i drugim nadležnim tijelima; obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine, njihovih organa drugih organa, u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti učestvuju kao stranke ili umješači o čijim imovinskim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku; po datom ovlaštenju zakonskog zastupnika, obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa i u odnosu na ustanove i fondove, koji se finasiraju iz budžeta općine, ili u odnosu na njih općina vrši osnivačka prava i javna preduzeća u većinskom vlasništvu općine, osim u predmetima radi naplate potraživanja za pružene komunalne usluge; obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih pravnih lica koje osniva općina, ako je to aktom o njihovom osnivanju predviđeno; u cilju pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i njihovih organa, dužno je stupiti u parnicu kao umješač na zahtjev zakonskog zastupnika pravnog lica.

Kandidat za općinskog pravobranioca mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

III Opći uslovi:

 • da je državljanin BiH;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultet disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan na krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju;

IV Posebni uslovi:

 • diplomirani pravnik,
 • položen pravosudni ispit,
 • da ima iskustvo u radu u pravosudnim organima, drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje četiri godine, koji je radeći u tim organima stekao visok ugled pravnog stručnjaka,
 • da nije član, niti obavlja poslove u organima političkih stranaka, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom, da nisu uključeni u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost

Općinski pravobranilac se imenuje na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

V potrebni dokumenti

Uz prijavu, kandidati su obavezni priložiti:

 • kraću biografiju sa adresom i kontakt-telefonom;
 • uvjerenje o državljanstvu BiH,
 • ovjerenu fotokopiju diplome,
 • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu;
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • uvjerenje o radnom iskustvu u pravosudnim organima, drugim državnim organima i pranim licima u trajanju od najmanje četiri godine,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije član, niti obavlja poslove u organima političkih stranaka, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom, da nisu uključeni u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost;
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

Kandidat koji bude izabran obavezan je da dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla u roku od osam dana od dana izbora.

VI Podnošenje prijave

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom „Javni oglas za izbor i imenovanje općinskog pravobranioca“ – NE OTVARATI“ na adresu:Općina Bosanski Petrovac, Općinski načelnik,ul. Bosanska 110, 77 250 Bosanski Petrovac.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava, neće biti razmatrane u daljnjem procesu izbora.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, jednom dnevnom listu, web stranici općine Bosanski Petrovac i oglasnoj ploči općine.

Općinski Načelnik: Zlatko Hujić, dipl.oec.

Broj: 01-34-2260-1/18

Datum:04 09.2018. godine

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica