TEKST JAVNOG OGLASA

Odlukom Općinskog vijeća Općine Bosanski Petrovac, broj:02/l-23-565-4/18, od 09. 03.2018. godine utvrden je javni interes za proširenje i izgradnja groblja, u Krnjoj Jeli,MZ Smoljana, općina Bosanski Petrovac i da se u tu svrhu mole pristupiti potpunoj eksproprijaciji.

Na temelju člana 23.Zakona o eksproprijaciji (,,Službene novine FBiH" broj:70/07 i36/10)upućuje se javni poziv radi sporazumnog regulisanja pitanja potpune eksproprijacije za proširenje i izgradnja groblja, u Krnjoj Jeli,MZ Smoljana, općina Bosanski Petrovac., na sljedećoj nekretnini:
-k.6. 12-141; P.L. 69; zvana ,,Gredar" , pašnjak 4 klase, nositelji prava-Ds
Zemljoradnička zadruka Smoljana, ukupne površine 1400 m2

Korisnik eksproprijacije : Općina/Opština Bosanski Petrovac


U vezi sa navedenim pozivaju se vlasnici spomenutih nekretnina da se jave u prostorije opštinske službe za prostorno uredenje, katastar, imovinsko-pravne poslove Opštine Bosanski Petrovac, u sobu broj 18, kako bi se sa istim sporazumno regulisalo pitanje potpune eksproprijacije za proširenje i izgradrnja groblja, u Krnjoj Jeli, MZ Smoljana, opštna Bosanski Petrovac, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica