III redovna sjednica sjednica OV-a

Tačka dnevnog reda:

Usvajanje Nacrta: PROSTORNI PLAN OPĆINE BOSANSKI PETROVAC

ZA PERIOD 2013-2033 PROSTORNA OSNOVA

MATERIJALI ZA SJEDNICU:
PROSTORNA OSNOVA - preuzmi
PROSTORNA OSNOVA dopuna - preuzmi
1. Karta namjene površina - preuzmi
1a. Karta pedologije - preuzmi
1b. Karta šuma i šumskog zemljišta - preuzmi
2. Karta stanovništva - preuzmi
3. Karta saobraćajne infrastrukture - preuzmi
4. Karta prirodnog i kulturno istorijskog naslijeđa - preuzmi
5. Karta voda, vodnih površina i vodne infrastrukture - preuzmi
6. Karta mineralnih sirovina - preuzmi
7. Karta komunalne infrastrukture - preuzmi
8. Karta energetike - preuzmi
9. Karta privrednih i društvenih djelatnosti - preuzmi
10. Karta sistema naselja - preuzmi
11. Karta ugroženih i miniranih područja - preuzmi
12. Sintezna karta - preuzmi
13. Karta osnovne koncepcije razvoja - preuzmi
Studija ranjivosti Bosanski Petrovac - preuzmi

PREDLAGAČ

Općinski/Opštinski Načelnik

Zlatko Hujić, dipl.oecc.

Savjet prostornog plana općine Bosanski Petrovac

Predsjednik:Kecman Nataša,dipl.ing.građ.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Nacrt

PROSTORNI PLANOPĆINE BOSANSKI PETROVAC

ZA PERIOD 2013-2033

PROSTORNA OSNOVA

PRAVNI OSNOV

Zakon o prostornom uređenju i građenju USK („Službeni glasnik USK“, broj: 12/13 i 3/16).

Odluka o izmjeni Odluke o pristupanju izradi PP USK za period 2012-2031 godine („Sl. glasnik USK“, broj: 9/16)

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Uvodne napomene

Zašto još nije urađen i donešen Plan?

            Kod utvrđivanja općih ciljeva za potrebe izrade prostornog plana bilo kog područja, polazi se od : zajedničkih interesa i ciljeva utvrđenih prostornim planom šireg područja, strateških razvojnih dokumenata, kako državnih, entitetskih, kantonalnih, tako i međunarodnih (smjernice Evropske prespektive prostornog razvoja – ESDP, Vodeći principi za održivi prostorni razvoj evropskog kontinenta, potpisane i ratificirane konvencije, povelje i dr.); politike racionalnog korištenja prostora i zaštite okoliša; načela održivog razvoja, kao i cilja postizanja balansiranog socijalno-ekonomskog razvoja

            Kod utvrđivanja općih ciljeva, u okviru Prostorne osnove općine, polazi se od zajedničkih interesa i ciljeva razvoja utvrđenih Prostornim planom kantona, a ukoliko nije donesen – preuzimaju se ciljevi iz Prostornog plana Federacije. Za opštinu Bosanski Petrovac razvojni plan šireg područja bi bio Prostorni plan Unsko – sanskog kantona.

            S obzirom da prostorni planovi šireg područja još nisu donešeni (PP Kantona – donešena Odluka za izradu plana 2008 godine, PP F BiH- donešena Odluka za izradu plana 2008 godine) opštinski plan nije bilo moguće donijeti, ali smo pokrenuli procedure izrade i imamo urađenu Prostornu osnovu sa Studijom ranjivosti prostora. Kako bi se pokrenula procedura donošenja prostornih planova opština Skupština USK je donijela Odluku o izmjeni Odluke o pristupanju izradi PP USK za period 2012-2031 godine („Sl. glasnik USK“, broj: 9/16) kojom je definisano da „ Grad/općine na području Kantona kojima je rok primjene razvojnih planskih dokumenata istekao, mogu pokrenuti proceduru njihove izrade shodno odredbama Zakona o prostornom uređenju i građenju, ali su obavezne usvajati samo one faze planova koje su usvojene i za Prostorni plan kantona“.

            Prostorna osnova Prostornog plana Unsko – sanskog kantona je izložena na Savjetu plana u januaru 2014.godine, kada je uslovno usvojena, uz nalog da se ugrade dospjele primjedbe, prijedlozi i sugestije, a u skladu sa stavovima Nosioca pripreme i Nosioca izrade Plana.

Potom je Prostorna osnova izlagana na Javnoj raspravi u julu 2014.godine, te je na izloženi materijal dostavljen dodatni broj primjedbi, prijedloga i sugestija, koji su u skladu sa odgovorima usvojenim od strane Nosioca pripreme Plana, ugrađeni u dokument.

            Usvajanje Prostorne osnove od strane Vlade i Skupštine Unsko – sanskog kantona, čeka svoj epilog.

            Ipak, ne može se zanemariti da je taj dokument prošao i javni uvid i Savjet plana, te da je više puta valoriziran od strane Nosioca pripreme, pa će se u ovom kontekstu prema njemu referirati i općinski prostorni plan, te preuzeti njegove postavke i pravce razvoja.koju sad predstavljamo OV s ciljem da se usvoji u nacrtu, nakon čega bi se održale javne rasprave kako bi

            Na osnovu Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana općine Bosanski Petrovac za period od 2012 do 2032 godine („Sl. glasnik općine Bosanski Petetrovac“, br 3/12) (u daljem tekstu:Plan) pokrenuta je procedura JN i izbran Nosioc izrade Plana „IPSA. institut„ d.o.o. Sarajevo.

            Procedure izrade i donošenja Plana su definisane zakonskim i podzakonskim aktima na novou F BiH.

Šta je Prostorna osnova?

            Obaveza Nosioca izrade je takođe da prezentira sve faze Prostornog plana Savjetu plana, Općinskom / Opštinskom vijeću, kao i na javnim skupovima koji će biti organizovani prema Programu i planu uključivanja javnosti u postupku izrade i usvajanja navedenog planskog dokumenta.

            U skladu sa zakonskom i podzakonskom regulativom, te Odlukom o pristupanju izradi plana, postupak pripreme i izrade Prostornog plana Općine Bosanski Petrovac će uključiti slijedeće faze i zadatke:

 1. Pripremu za izradu Prostornog plana
 2. Pripremu i izradu Prostorne osnove,
 3. Izradu prednacrta, nacrta i prijedloga Prostornog plana

            Prostorna osnova sadrži snimak i ocjenu postojećeg stanja u prostoru i osnovne ciljeve planiranog prostornog razvoja – koncepciju razvoja, odnosno uređenja prostora, dakle Prostorna osnova sadrži sve elemente bitne za planiranje prostornog uređenja, zaštitu i korištenje prostora. Svi podaci moraju biti prezentirani u skladu sa podzakonskom regulativom na način koji omogućava raspravu o njima i opredjeljivanje za varijntu koncepcije razvoja.

            Prostorne osnova formira se iz slijedećih izvora:

 • Prostorni plan fbih, odnosno faza prostornog plana fbih koja do tada bude usvojena
 • Prostorni plan USK za period 2012-2032.godine,
 • Dokumentacije i rezultata i istraživanja rađenih za potrebe Prostornog plana USK,
 • Strategije ekonomskog razvoja Kantona,
 • Statističkih podataka Federalnog i kantonalnog zavoda za statistiku, podataka Federalnog zavoda za programiranje razvoja i rezultata poslovanja kojima raspolažu odgovarajuće agencije,
 • Programa, odnosno strategija razvoja za pojedine oblasti,
 • Dokumentacije i podataka različitih korisnika prostora (biznis, mala srednja i preduzeća, nevladine organizacije, civilni sektor, međunarodne organizacije i dr.)
 • Podataka i dokumentacije državnih, federalnih, regionalnih i lokalnih institucija (seizmološki, hidrometeorološki, agropedološki, geološki zavodi, zavodi za zdravstvenu zaštitu, zaštitu prirodnog naslijeđa, zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa, muzeji i dr.) I agencija,
 • Drugih izvora koji mogu biti korisni u pripremi i izradi Prostornog plana (šumsko privredna osnova, lovna osnova, vodoprivredna osnova, razne studije, ekspertize, elaborati, podaci iz katastra, propisi koji tretiraju oblast prostornog uređenja i sl.),

IZRADA PROSTORNE OSNOVE OBUHVATA:

 1. A.Snimanje postojećeg stanja i problema u prostoru i uređenju prostora, njegovu analizu i ocjenu mogućnosti daljeg razvoja;

 

            U okviru snimanja i prezentiranja postojećeg stanja u prostoru i uređenju prostora tretiranog područja, njegove analize i ocjene mogućnosti daljeg razvoja, za područje u granicama utvrđenim odlukom o pristupanju izradi Prostornog plana, tekstualno i grafički obraditi slijedeće sadržaje:

 • Prirodne uslove,
 • Prirodne resurse sa akcentom na zaštitu i korištenje obnovljivih resursa,
 • Namjene prostora,
 • Karakteristike razvoja naselja na tretiranom području, kao i odnos urbano – ruralno,
 • Stanovništvo,
 • Karakteristike privrednog razvoja,
 • Karakteristike razvoja infrastrukturnih sistema,
 • Društvene djelatnosti,
 • Kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe,
 • Karakteristike razvoja turizma na bazi kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa,
 • Stratešku procjenu uticaja na okoliš (SEA),
 • Mjere zaštite stanovnika i materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda i katastrofa i ratnih djelovanja,
 • Analizu i ocjenu stanja u prostoru,
 • Moguće pravce razvoja zavisno od prirodnih i radom stvorenih uslova, kao i uslove ekonomskog razvoja utvrđenih različitim strategijama razvoja.

            Grafički dio postojećeg stanja u prostoru uraditi na potrebnom broju tematskih karata koje obrađuje pojedine prethodno navedene sadržaje, a iste će biti osnova i za izradu karte sinteznog prikaza postojećeg stanja prostornog uređenja i korištenja prostora.

 1. B.Opće ciljeve prostornog razvoja;

 

            Kod utvrđivanja općih ciljeva za potrebe izrade Prostornog plana, polazi se od :

 • Zajedničkih interesa i ciljeva utvrđenih prostornim planom šireg područja,
 • Strateških razvojnih dokumenata, kako državnih, entitetskih, kantonalnih,
 • Politike racionalnog korištenja prostora i zaštite okoliša;
 • Načela održivog razvoja,
 • Kao i cilja postizanja balansiranog socijalno-ekonomskog razvoja.

 

 1. C.Posebne ciljeve prostornog razvoja;

            Posebni ciljevi prostornog razvoja za Prostorni plan utvrđuju se na osnovu:

 • Stanja prostornog uređenja i ocjene mogućnosti daljnjeg razvoja,
 • Opredjeljenja iz dokumenata prostornog uređenja širih područja,
 • Ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima za konkretno područje
 • Dokumentacije i podataka različitih korisnika prostora (biznis, mala i srednja preduzeća,
 • Nevladine organizacije, civilni sektor, međunarodne organizacije…)
 • Zahtjeva za utvrđivanje područja od posebnog značaja i/ili područja sa posebnim režimom zaštite.

            Posebni ciljevi sadrže sve specifičnosti područja za koju se Prostorni plan izrađuje i predstavljaju osnovu za izbor koncepcije razvoja i izradu Prostornog plana.

 1. D.Izradu osnovne koncepcije prostornog razvoja,

 

            Izradu osnovne koncepcije prostornog razvoja, odnosno smjernice planiranog prostornog razvoja koje obavezno sadrže načela, ciljeve prostornog razvoja i planska opredjeljenja temeljena na zakonskim odredbama, relevantnim dokumentima Ujedinjenih naroda, Vijeća Evrope, Evropske unije i dr.

            Osnovna koncepcija prostornog razvoja i moguća alternativna rješenja za pojedine oblasti, predstavljaju:

 • rezultati analiza i ocjena stanja u prostoru i uređenja prostora,

­   jasno izražene razlike između planiranih rješenja i sadašnjeg stanja u prostoru,

­   prikaz pozitivnih tendencija u prostornom razvoju,

­   mogućnosti za rješavanje konflikata u prostoru.

 • definisani mogući pravci razvoja, odnosno analiza razvojnih mogućnosti sadrži :

­   ciljeve prostornog razvoja,

­   analizu prostornih mogućnosti u varijantama,

­   opće i posebne ciljeve.

 • Studija ranjivosti prostora sadrži vrijednosnu analizu uticaja posebnih djelatnosti na :

­   okoliš, posebno na prirodu i čovjekovu okolinu, kulturno-historijsku baštinu i prirodne resurse,

­   pejzaž, posebno sa aspekta njegove prepoznatljivosti,

­   regionalni i urbani razvoj, sa aspekta upotrebe prostora i mogućnosti za učinkovito odvijanje posebnih djelatnosti.

            Koncepcija treba da ima jasno izraženu prostornu dimenziju organizacije prostora, kako bi se stekao potpun uvid u mogućnosti prostora da prihvati planirane funkcije, odnosno da se stekne uvid u stepen racionalnosti i prostorne usklađenosti planiranih aktivnosti u odnosu na prirodne uslove i resurse.

            Projiciranje osnovne koncepcije prostornog razvoja daje se za čitav planski period, a posebno za prvu etapu – prvi izvještajni period, za koji se donosi program mjera.

            Koncepcija prostornog razvoja, pored tekstualnog dijela, prezentira se i na odgovarajućem broju tematskih karata, uključujući i alternativna rješenja, koja se rade u skladu sa obaveznim grafičkim prilozima i u razmjerama propisanim za Prostorni plan područja posebnog obilježja, odnosno u mjerilu 1:10000.

Šta smo do sada uradili?

 1. Opštinski načelnik je imenovao Savjet Prostornog plana općine Bosanski Petrovac, sastav:
 1. Nataša Kecman, dipl.ing.građ., predsjednik, Općina Bosanski Petrovac, Služba prostornog uređenja, katastra i imovinsko pravnih poslova,
 2. Nevsad Ramić, mr. oecc., član, Općina Bosanski Petrovac, Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu,
 3. Bajazid Hadžalić, dipl. prav., član, Općina Bosanski Petrovac, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove OV i zajedničke poslove,
 4. Šinaz Ramić, dipl.ing.građ. Općina Bosanski Petrovac, Služba stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša
 5. Dragana Manojlović, dipl.ing.polj.       član, Općina Bosanski Petrovac, Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu,
 6. Eso Družić, dipl. ing.saob., član Komisija za sigurnost saobraćaja
 7. Senad Husetić, dipl.ecc., član, J.U. Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac,
 8. Milica Kecman, Mr, član, J.U. Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac,
 9. Duško Bosnić, dipl. oecc., član, J.P. „Komunalno“d.o.o. Bosanski Petrovac,
 10. Haris Mešić, Mr., član, J.P. ŠPD „Unsko Sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa,     
 11. Aida Spahić, dipl. prav. član, d.d. BH Telecom Sarajevo, direkcija Bihać,
 12. Jovo Radulović, dipl.ing.el., član, JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać,
 13. Amna Džigum, d.m.s., član, Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac,
 14. Jasna Družić, prof, član, JU Osnovna škola „Ahmet Hromadžić“ Bosanski Petrovac,            
 15. Sabina Gutlić, dipl. oecc, član, J.U. Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac,
 1. Savjet je održao tri sastanka na kojima je analizirana Prostorna osnova i Studija ranjivosti prostora na šta su date primjedbe u pisanoj formi koje će biti dostavljene Nosiocu izrade na razmatranje
 2. Nosilac izrade je dostavio dopunu Prostorne osnove u kojoj je detaljnije opisana Osnova prostornog razvoja infrastrukturalnih sistema - saobraćaj i Osnovna koncepcija razvoja prirodnog i kulturnog nasleđa - Spomenik prirode Grmeč.

                                                                                                                      Obradila:

U Bosanskom Petrovcu, 20.01.2017 godine                                    Nataša Kecman, dipl.ing.građ

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica