PROGRAM RADA U PDF-u

ZAKLJUČAK PROGRAM RADA U PDF-u

Na osnovu člana 2. 6. i 8. Odluke opštinskog Vijeća, o učešću lokalnog građanstva u vršenju javnih poslova, te stava II i III Zaključka opštinskog Vijeća , broj: 02/1-2-02-3075-3/16 od 15.12.2016.godine sa 1. redovne sjednice održane dana 15.12.2016. godine, Predsjedavajuća opštinskog Vijeća objavljuje

J A V N I P O Z I V

za održavanje javne rasprave o Nacrtu Programa rada opštinskog vijeća za 2017.godinu

I

Obavještavaju se svi građani Opštine Bosanski Petrovac, da je opštinsko vijeće na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 15.12.2016.godine, usvojilo Nacrt Programa rada opštinskog vijeća za 2017. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave.

II

Javna rasprava će se provesti , putem dostavljanja pisanih eventualnih primjedbi, mišljenja i sugestija na tekst Nacrta, Službi nadležnoj za poslove Vijeća, kao i putem javne tribine koja će se održati dana 21.12.2016.godine ( srijeda ) u 10:00 časova u Sali vijećnice opštine.

III

Javnu raspravu putem javne tribine provešće Predsjedavajuća opštinskog vijeća u saradnji sa Stručnim savjetnikom za poslove Vijeća .

IV

Javna rasprava o Nacrtu Programa rada opštinskog vijeća za 2017.godinu će trajati 10 dana, počev od 16.12.2016.godine ( petak).

V

Nacrt Programa rada opštinskog vijeća za 2017.godinu, će biti objavljen na oglasnoj ploči opštine.

VI

Zainteresovani građani, tekst Nacrta Programa rada opštinskog vijeća za 2017.godinu mogu dobiti u zgradi opštine u kancelariji opštinskog vijeća, broj 39.

Nacrt Programa rada Opštinskog vijeća za 2017.godinu ,objavljen je i na web stranici opštine: www.bosanskipetrovac.gov.ba .

VII

Sve Vaše eventualne primjedbe, mišljenja i sugestije koje pristignu do utvrđenog roka za obavljanje javne rasprave, tj, do 26.12.2016.godine, do 12,00 časova služba iz stava II ovoga javnog poziva, u saradnji sa komisijom za propise, će sistematizovati, ocijeniti njihovu osnovanost, imajući u vidu nadležnost Vijeća, te prezentirati na sjednici Vijeća na kojoj će se razmatrati prijedlog istoga, radi usvajanja konačnog teksta dokumenta.                                                                                                       

Predsjedavajuća Općinskog vijeća
Nikolina Simić,dipl.ing.polj.

                  

OPŠTINSKO VIJEĆE
BOSANSKI PETROVAC
Broj:02/1-2-02-3075-4/16
Datum:15.12.2016.godine     

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica