Vlada Federacije BiH je, na jučerašnjoj sjednici u Mostaru, donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija  s pozicija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine" u iznosu od 10.000.000 KM i „Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - kantoni i općine“ u iznosu od 20.000.000 KM.

Riječ je o dodjeli finansijske pomoći budžetima gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih usljed proglašene pandemije COVID-19 i za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa.

Odlukom je podržano 80 općina i gradova u Federaciji BiH kojima je osigurana jednokratna finansijska pomoć budžetima u iznosu od po 125.000 KM, te sredstva za kapitalne projekte koja su dodijeljena po javnom pozivu.

Pojedinačni iznosi za svaku općinu i grad utvrđeni su na osnovu kriterija iz dvije odluke Vlade o načinima raspodjele i procedura za dodjelu sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu finansija za ove namjene.

Korisnici sredstava dužni su da izvještaje o njihovom utrošku dostave Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 30. juna 2022. godine.

Uime Vlade i po njenom ovlaštenju, ugovore sa općinskim načelnicima i gradonačelnicima će potpisati federalna ministrica finansija.

Za općinu Bosanski Petrovac izdvojeno je 245.000,00 KM.
125.000,00 KM Jednokratna finansijska pomoć budžetu
60.000,00 KM za asfaltiranje makadamskih puteva u Općini Bosanski Petrovac
60.000,00 KM rekonstrukcija i izgradnja kanalizacione mreže u Bosanskom Petrovcu-istočni dio Bosanskog Petrovca (fekalni kolektor za poslovnu zonu Gorinčani)
JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica