U Bosanskom Petrovcu, 17.10.2016. godine

Predmet: Demant

S obzirom da je u Dnevniku USK emitovanog datuma 13.10.2016. godine, objavljen čitav niz netačnih tvrdnji u prilogu o skuštinskom donošenju izmjena i dopuna Zakona o šumama USK, te implementaciju presude Ustavnog suda FBiH,kojom je povrijeđeno pravo općine Bosanski Petrovac na lokalnu samoupravu, ovim putem upućujemo javni demant na objavljene neistine, a u cilju tačnog informisanja bosanskopetrovačke, a i šire javnosti.

Naime, na početku priloga navodite da su, usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o šumama USK, poslanici, zajedno sa vladom, udovoljili traženjima bosanskopetrovačkih vlasti. Dalje navodite da je cilj donošenja Zakona bio implementacija presude, u čemu se i uspjelo.

A niz netačnih navoda završavate konstatacijom da su, nakon traženja načelnika Zlatka Hujića na Skupštini Kantona, da se usklade odredbe Zakona sa spornim rješenjima, poslanici to i učinili.

U cilju pravilnog informisanja javnosti, u potpunosti osporavamo kao neistinite navode urednice priloga, jer presuda Ustavnog suda FBiH je implementirana, kako je u prilogu i sam premijer Rošić naglasio, samo u jednom članu, dok su ostale odredbe u potpunosti ignorisane, a presuda federalnog Ustavnog suda u cjelosti izigrana.

Svojim primjedbama na izmjene i dopune Zakona, kao i učestvovanjem na javnoj raspravi, Općina Bosanski Petrovac je jasno istaknula svoje zahtjeve, čijim usvajanjem bi se tek na zakonit način implementirala Presuda, a to su:

1. Naknada za korištenje državnih šuma iz člana 53. ovog zakona  se određuje  i uplaćuje u sljedećim iznosima:

a) 5 % na poseban račun Budžeta Kantona i

b) 10 % na namjenski račun jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se ostvaruje prihod.

te da se naknada iz stava 1. ovog člana za tekuću godinu uplaćuje se po plaćenoj fakturi od strane korisnika šuma“.

Ili alternativa ovom članu koja glasi:

„ Visina naknade za korištenje  državnih šuma iznosi 5%  prodajne vrijednosti koju ostvari korisnik šuma,  te da se plaća po realizovanoj fakturi“.

2. Zastupljenost lokalne zajednice u upravljačkim strukturama preduzeća

Presudom Ustavnog suda FBiH se navodi: „Osim toga, Ustvani sud Federacije smatra da povreda prava na lokalnu samoupravu proističe i otud, što osporeni Zakon propisuje da državnim šumama i šumskim zemljištima na području Kantona upravlja Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (član 44.), jer takva odredba ne ostavlja prostora da se realizira pravo jedinica lokalne samouprave da, kao vlasti koje su najbliže građanima, participiraju u javnim poslovima u skladu sa odredbama člana 4 Evropske povelje o lokalnoj samoupravi“.

U tom smislu, Općina Bosanski Petrovac je predložila slijedeće zakonsko rješenje:

Jedinica lokalne samouprave učestvuje u upravljanju šumama u državnom vlasništvu na način da u upravljačkoj strukturi korisnika državne šume bude zastupljena proporcionalno šumskom etatu koji se sječe na njenoj teritoriji“.

3. Da se promijeni dosadašnja praksa davanja mišljenja jedinice lokalne samoprave na godišnji plan realizacije šumsko privredne osnove.

Općina Bosanski Petrovac predlaže da se kao novo zakonsko rješenje  predvidi da jedinice lokalne samouprave daju saglasnost, a ne mišljenje na godišnji plan realizacije šumsko privredne osnove, u cilju zaštite vodosnabdijevanja, kako općina Bosanski Petrovac, u dogledno vrijeme, ne bi ostala bez još jednog resursa neophodnog za život.

4. Pravednija raspodjela dobiti

Odnosno, da se raspodjela dobiti koju ostvari ŠPD na kantonalnoj razini raspodjeljuje lokalnim zajednicama proporcionalno ukupnoj sječivoj masi drveta koji se ostvari na teritoriji te lokalne zajednice.

Važno je naglasiti da tek usvajanjem naprijed navedenih primjedbi, Presuda Ustavnog suda u korist ove, ali i ostalih lokalnih zajednica sa područja Kantona, bi u potpunosti  bila realizirana.

Naglašavamo da niti jedan od navedenih prijedloga Općine Bosanski Petrovac, a koji su predlagani i kao amandmani, nije usvojen na sjednici Skupštine Kantona.

Usvojene izmjene i dopune kantonalnog Zakona o šumama suštinski ništa ne mijenjaju u odnosu na postojeće stanje, u kojem je Ustavni sud FBiH i prepoznao kršenje Ustava FBiH i Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Definitivno, osim sitnih kozmetičkih promjena, ove izmjene ne sadrže nikakvo suštinsko poboljšanje položaja lokalnih zajednica u smislu zaštite njihovih šumskih resursa, zastupljenosti i zapošljavanja u nadležnim kantonalnim institucijama i preduzećima, te raspodjele dobiti od korištenja šumskih bogatstava.

Ovim putem izražavamo i javno žaljenje što autorica priloga nije našla za shodno da kontaktira predstavnike vlasti u Općini Bosanski Petrovac, jer bi tako imala uvid u cjelokupnu situaciju, a ne bi raspolagala samo sa informacijama koje su joj plasirale skupštinske i druge kantonalne strukture vlasti.

Takođe, netačna je i tvrdnja premijera Huseina Rošića da  se ovoj općini izašlo u susret na način da je dobila finansijsku pomoć. Ukoliko se to odnosi na raspodjelu dobiti od Unsko- sanskih šuma,  ističemo da smo o istoj saznali putem medija, te da na račun jedinice lokalne samouprave nije pristigla niti jedna konvertibilna marka od mizerno malih trista hiljada KM, koliko se spominjalo da slijeduje Općini. Živi bili.... Podsjećamo i na činjenicu da ova općina nije dobila niti jedne marke, prilikom raspodjele dobiti od Unsko- sanskih šuma posljednjih nekoliko godina.

Na kraju se možemo složiti jedino sa Vašom konstatacijom da će Zakon o šumama USK uskoro biti mijenjan, ali ne zbog usklađivanja sa federalnim zakonom, kako se navodi, već zbog ponovne presude Ustavnog suda FBiH koja će uslijediti nakon nove apelacije koju toj instituciji sprema Općina Bosanski Petrovac, odmah po stupanju usvojenih izmjena i dopuna na snagu.

Očekujemo da navedni demant u cjelosti pročitate u slijedećem izdanju dnevnika, kao i da ga objavite na web stranici Vaše TV kuće.   

S poštovanjem!

Općinski načelnik

Zlatko Hujić, dipl.oec.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica