Na osnovu člana 2. 6. i 8. Odluke opštinskog Vijeća, o učešću lokalnog građanstva u vršenju javnih poslova, te stava II i III Zaključka opštinskog Vijeća , broj: 02/1- 2-49-1653 - 5 /21 od 28.10.2021.godine sa 9. redovne sjednice održane dana 28.10.2021. godine, PredsjedavajućI opštinskog Vijeća objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za održavanje javne rasprave o Nacrtu Programa rada Opštinskog vijeća za 2022.godinu

I

Obavještavaju se svi građani Opštine Bosanski Petrovac, da je opštinsko vijeće na IX. redovnoj sjednici održanoj dana 28.10.2021.godine, usvojilo Nacrt Programa rada opštinskog vijeća za 2022. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave.

II

Javna rasprava će se provesti , putem dostavljanja pisanih eventualnih primjedbi, mišljenja i sugestija na tekst Nacrta Kolegiju Vijeća, kao i putem javne tribine koja će se održati dana 08.12 .2021.godine ( srijeda ) u 12:00 časova u sali vijećnice opštine.

III

Javnu raspravu putem javne tribine provešće PredsjedavajućI Opštinskog vijeća u saradnji sa Stručnom savjetnicom za poslove Vijeća .

 

IV

Javna rasprava o Nacrtu Programa rada Opštinskog vijeća za 2022.godinu će trajati 15 dana, počev od 23.11.2021.godine (utorak).

 

V

Nacrt Programa rada opštinskog vijeća za 2022.godinu, će biti objavljen na oglasnoj ploči opštine i na web stranici opštine: www.bosanskipetrovac.gov.ba .

VI

Zainteresovani građani, tekst Nacrta Programa rada opštinskog vijeća za 2022.godinu mogu dobiti u zgradi opštine u kancelariji opštinskog vijeća, broj 39.

VII

Sve Vaše eventualne primjedbe, mišljenja i sugestije koje pristignu do utvrđenog roka za obavljanje javne rasprave, tj, do 08.12.2021.godine, do 15:00 časova predsjedavajući Kolegija vijeća, u saradnji sa stručnom savjetnicom, će sistematizovati, ocijeniti njihovu osnovanost, imajući u vidu nadležnost Vijeća, te prezentirati na sjednici Vijeća na kojoj će se razmatrati prijedlog istoga, radi usvajanja konačnog teksta dokumenta.                                                                                                                                                                                              

OPŠTINSKO VIJEĆE BOSANSKI PETROVAC                                                            Predsjedavajući   Opštinskog vijeća       Nemanja Davidović      

Broj: 02/1- 2-49-1653-7 /21                                                                                                  

Datum:12.11.2021.godine                                                                                          

Dostaviti:

  • oglasna ploča,                                         
  • Predsjedniku komisije za propise
  • Radio B.Petrovac,                                 
  •   u spis,
  • Predsjednicima klubova vijećnika,          
  • - a/a
JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica