Dana, 9.3.2018. godine, sa početkom u 10:00 časova u Vijećnici Opštine Bosanski Petrovac, održan je nastavak 16. redovne sjednice OV.

Na samom početku, usvojena je Analiza potraživanja i obaveza opštine za 2017. godinu, a u nastavku je donesen Zaključak o preduzimanju mjera za rješavanje pitanja devastiranih objekata u gradu koji predstavljaju opasnost za građane.

Donesen je Program o uređenju gradskog građevinskog zemljišta, kao i Plan ljetnog održavanja puteva za 2018. godinu.

Također je i doneseno Rješenje o imenovanju jednog člana komisije za planiranje i razvoj u jedinicu za upravljanje razvojem (JUR- a).

Primljen je k znanju Izvještaj o radu JP “Centar za upravljanje otpadom REG- DEP d.o.o Bihać.

Donesene su Odluke o utvrđivanju javnog interesa – za izgradnju elektro energetskog objekta TS GRAD I – TS GRAD, kao i – proširenje i izgradnju groblja u Trešnjicama i u Krnjoj Jeli.

Materijal vezano za dopune Odluka o općinskim administrativnim taksama sa tarifama općinskih administrativnih taksa i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu priključaka na objekte i uređaje komunalne infrastrukture je povučen sa dnevnog reda radi izmjene i dopune.

Na kraju je donesena Odluka o načinu utroška sredstava od vodnih naknada.