Prilog o prekinutoj sjednici OV-a Bosanski Petrovac od 31.05.2017.godine