Štampa

Za vršenje poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, prenesenih  poslova iz nadležnosti Federacije i Kantona te za vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova i drugih pomoćnih poslova od zajedničkog interesa, u Jedinstvenom općinskom organu uprave obrazuju se službe:

  1. Kabinet općinskog načelnika,
  2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove Općinskog vijeća i zajedničke poslove,
  3. Služba za finansije, budžet i računovodstvo,
  4. Služba za prostorno uređenje,katastar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost,
  5. Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo,
  6. Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu.
  7. Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša
  8. Općinsko pravobranilaštvo

1. KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA

Za vršenje savjetodavnih, stručnih i drugih poslova od značaja za rad Općinskog načelnika, obrazuje se kabinet Općinskog načelnika koji ima status samostalne organizacione jedinice.

Kabinet općinskog načelnika je obrazovan kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Kabinetu općinskog načelnika obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

2. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, STRUČNE POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove Općinskog vijeća i zajedničke poslove je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove Općinskog vijeća i zajedničke poslove obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

3. SLUŽBA ZA FINANSIJE, BUDŽET I RAČUNOVODSTVO

Služba za finansije, budžet i računovodstvo je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za finansije, budžet i računovodstvo obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

4. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE,KATASTAR, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST

Služba za prostorno uređenje, katstar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za prostorno uređenje, katstar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

5.SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

6. SLUŽBA ZA OBRT, PODUZETNIŠTVO, RAZVOJ I POLJOPRIVREDU

Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

  1. SLUŽBA ZA STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST, VODOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

8.PRAVOBRANILAŠTVO

Pravobranilaštvo je poseban samostalan državni organ koji u skladu sa propisima poduzima određene mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine.
Svoju funkciju Općinsko pravobranilaštvo vrši samostalno u skladu sa Ustavom, na osnovu zakona, drugih propisa i općih akata.
Pravobranilaštvo obavlja poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja Općine pred sudovima i drugim nadležnim organima, odnosno tijelima.
Pravobranilaštvo sačinjava tužbe, prijedloge za izvršenja, po potrebi ulaže redovne i vanredne pravne lijekove na odluke sudova i upravnih organa, izrađuje i daje pravna mišljenja u postupcima donošenja akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi ili u postupku zaključivanja određenih ugovora imovinsko-pravne prirode.

Općinski organi i pravna lica koja osniva općina dužni su pribaviti pravno mišljenje Općinskog pravobranilaštva prije zaključenja ugovora o:

– kupoprodaji
– zamjeni
– zakupu
– prijenosu na privremeno ili trajno korištenje stvari, uz naknadu ili bez naknade
– koncesiji
– građenju i udruživanju sredstava za građenje
– kao i kod drugih ugovora kojima se raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima ili pribavljaju stvari u svojini Općine.
Osim pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine i njenih organa, Općinsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite i drugih državnih organa i fondova koji imaju svojstvo pravne osobe, a finansiraju se iz budžeta Općine i u odnosu na njih Općina vrši osnivačka prava.
Poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pravnih lica koja osniva Općina, Općinsko pravobranilaštvo vrši samo ako je to aktom o njihovom osnivanju predviđeno.
Općinskog pravobranioca, na prijedlog Općinskog načelnika, imenuje i smjenjuje Općinsko vijeće.

Pravobranilac se imenuje na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.
Funkciju Općinskog pravobranioca trenutno obavlja Esmir Brković, dipl. pravnik.
Sredstva za rad Općinskog pravobranilaštva osiguravaju se u budžetu Općine.