Za vršenje poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, prenesenih  poslova iz nadležnosti Federacije i Kantona te za vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova i drugih pomoćnih poslova od zajedničkog interesa, u Jedinstvenom općinskom organu uprave obrazuju se službe:

 1. Kabinet općinskog načelnika,
 2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove Općinskog vijeća i zajedničke poslove,
 3. Služba za finansije, budžet i računovodstvo,
 4. Služba za prostorno uređenje,katastar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost,
 5. Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo,
 6. Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu.
 7. Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša
 8. Općinsko pravobranilaštvo

1. KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA

Za vršenje savjetodavnih, stručnih i drugih poslova od značaja za rad Općinskog načelnika, obrazuje se kabinet Općinskog načelnika koji ima status samostalne organizacione jedinice.

Kabinet općinskog načelnika je obrazovan kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Kabinetu općinskog načelnika obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

 • vođenje protokolarnih poslova uključujuci vođenje dnevnih planova, sastanaka i obaveza Općinskog načelnika,
 • organizacija prijema delegacija, grupa i pojedinaca iz zemlje i inozemstva i međunarodnih organizacija, te po potrebi organizacija njihovog boravka u Bosanskom Petrovcu, zvanične posjete po planu boravka i njihov smještaj,
 • priprema sjednica Kabineta općinskog načelnika i praćenje realizacije njegovih zaključaka i zaduženja šefova službi,
 • izvještavanje Općinskom načelniku o dostavljenim informacijama, izvještajima, analizama, radnim materijalima normativnih , općih i drugih akata i drugim materijalima dostavljenih od službi za upravu, javnih poduzeća i ustanova i drugih subjekata na zahtjev načelnika ili po službenoj dužnosti,
 • utvrđivanje uz učešće šefova službi nacrta i prijedloga akata koje donose Općinski načelnik ili ih predlaže Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje,
 • praćenje i realizacija odluka i zaključaka Općinskog vijeća koji se odnose na obaveze Općinskog načelnika,
 • praćenje realizacije strateških ciljeva razvoja Općine,
 • uspostava saradnje sa kantonalnim, federalnim, državnim  organima i institucijama, nevladinim organizacijama i udruženjima, međunarodnim organizacijama, predstavnicima vlada i drugim subjektima u pitanjima koja se tiču Općinskog načelnika,
 • poslovi organizacije pozivanja medija i prezentacije zvaničnih informacija na pres konferencijama ili drugoj formi, izrada i dostavljanje medijima zvaničnih saopćenja, poslovi sastavljanja informacija o stanju ili nekom pitanju za javnost  ili na zahtjev medija, institucija i sl.,
 • drugi poslovi po nalogu Općinskog načelnika.

2. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, STRUČNE POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA I ZAJEDNIČKE POSLOVE

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove Općinskog vijeća i zajedničke poslove je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove Općinskog vijeća i zajedničke poslove obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

 • izvršavanje i obezbjeđivanje izvršenja zakona,drugih propisa i akata iz oblasti opće (opšte) uprave,
 • poslovi prijemne kancelarije i kancelarijsko poslovanje za potrebe svih općinskih (opštinskih) službi za upravu koje obuhvata: prijem pošte, zavođenje predmeta i akata u odgovarajuće knjige evidencije, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u  rad, otpremanje pošte i arhiviranje predmeta i akata,
 • poslovi ovjere potpisa,rukopisa i  prepisa,
 • poslovi pravne pomoći i kancelarijskog poslovanja,
 • poslovi matičnog ureda koji obuhvataju: vođenje matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, upis promjena u matičnim knjigama, naknadni upis u matične knjige rođenih uz konstataciju činjenice državljanstva za lica koja su stekla državljanstvo BiH ,izdavanje uvjerenja o podacima i činjenicama upisanim u matične knjige, provođenje  postupka zaključenja braka,
 • poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu iz djelokruga  opće (opšte) uprave,   
 • poslovi biračkih spiskova,
 • davanje odgovora na pitanje organa zakonodavne i izvršne vlasti i pravnih i fizičkih lica koja se odnose na njenu nadležnost,
 • izrada analiza,izvještaja te vođenje statističkih podataka u oblasti opće uprave i društvenih djelatnosti,
 • obavljanje svih poslova vezano za Zakon o slobodi pristupa informacijama,    
 • poslovi osnivanja statusnih promjena,registracije i vođenja registra mjesnih zajednica i  rad  mjesnih zajednica,
 • poslove vezane za problematiku izbjeglih i raseljenih lica (popis,registracija i vođenje evidencije o raseljenim licima i izbjeglicama),
 • stručno obrazovanje i usavršavanje službenika i namještenika,
 • davanje stručne pomoći u pripremi sjednica Općinskog vijeća,
 • izrada Službenog glasnika i zapisnika vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća,
 • izrada akata koje je usvojilo Općinsko vijeće,
 • administrativno tehnički poslovi za Općinskog načelnika,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe.

3. SLUŽBA ZA FINANSIJE, BUDŽET I RAČUNOVODSTVO

Služba za finansije, budžet i računovodstvo je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za finansije, budžet i računovodstvo obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

 • izrada analiza,izvještaja,informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala,
 • izrada prednacrta,nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa,
 • izrada periodičnih i godišnjih obračuna,tromjesečnih i mjesečnih finansijskih planova na osnovu finansijskih planova korisnika budžeta,
 • izrada analitičkih informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipski izvještaji,redovne i periodične informacije),
 • vođenje evidencije,praćenje i izvještavanje Općinskog (opšinskog) načelnika i resorne službe o ostvarenim prihodima i rashodima,
 • predlaganje mjera za poboljšanje naplate i namjensko trošenje budžetskih sredstava,
 • vođenje knjigovodstvene evidencije iz oblasti računovodstva,platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
 • provođenje politike i smjernice javnih finansija,
 • vođenje evidencija dobavljača, odnosno ponuđača s kojima Općina ima saradnju u okviru nabavki,
 • izrada prednacrta ,nacrta i prijedloga normativnih akata budžeta i izvršenja budžeta,
 • praćenje realizacije ugovora o nabavkama,
 • vrši obračun plaća i drugih primanja,
 • vrši plaćanje i prijenos sredstava sa transakcijskog računa,
 • knjiži sve financijske promjene po dokumentima u glavnoj i pomoćnim knjigama, te vodi i druge evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
 • blagovremeno vrši knjiženja po periodičnom i završnom računu,
 • vođenje postupka i izdavanje uvjerenja o kojima se vodi službena evidencija,
 • statistička istraživanja po programu statističkih istraživanja od interesa za F BiH i općine(opštine) iz djelokruga rada Službe
 • pripremu zahtjeva za budžet i odgovornost za vlastite prihode,
 • prikupljanje i obradu drugih statističkih podataka značajnih za izradu informacija, analiza, planova i razvojnih programa Općine (opštine),
 • rješavanje u prvom stepenu u upravnom postupku i o drugim pitanjima iz nadležnosti Službe,
 • vođenje postupka i izdavanje uvjerenja iz djelokruga rada Službe,
 • izrade informacija,analiza,izvještaja i drugih stručnih analitičkih materijala iz  djelokruga rada Službe,-uspostavljanje,vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga rada,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe.

4. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE,KATASTAR, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST

Služba za prostorno uređenje, katstar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za prostorno uređenje, katstar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

 • poslovi upravnog rješavanja/izrada ugovora i drugih akata koji se odnose na rješavanje imovinsko pravnih odnosa, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, rješavanje najsloženijih upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku-poseban ispitnih postupak/, normativno-pravni, studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi,
 • planiranje i uređenje prostora i politike korištenja zemljišta,
 • usklađivanje prostornog plana općine sa prostornim planom kantona,
 • izrada geodetskih poslova za prostorno uređenje i zaštitu prirodne okoline,organizovanje i funkcionisanje uređivanje groblja, korištenje stambenog prostora i poslovnih prostora u općinskoj svojini,
 • inspekcijiski nadzor iz oblasti urbanizma i građevine,
 • obavlja upravno – pravne i druge stručne poslove kao što je:premjer,uspostava i obnova katastra nekretnina,katastra komunalnih uređenja i instalacija, katastra zemljišta, katastra zgrada,vođenje tehničke arhive orginala planova i upisa prava na nekretninama po službenoj dužnosti i po zahtjevu stranaka,
 • svojinsko pravne i druge stvarno pravne odnose na nekretninama,
 • kao i druge poslove koje odredi općinski načelnik.
 • zaključivanje Ugovora o održavanju zajedničkih dijelova stambenih zgrada, u skladu sa Zakonom,
 • obavljnje i drugih stručno upravnih poslova iz stambene oblasti,
 • koordiniranje sa drugim subjektima u izgradnji objekata komunalne infrastrukture,
 • usklađuje razvoj komunalne infrastrukture i uređaja,vrši opremanje građevinskog zemljišta s potrebama izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije stambenih,poslovnih, javnih, privrednih, industrijskih,proizvodnih i drugih objekata i zgrada,a u skladu sa prostornim, urbanističkim i regulacionim planom,
 • učestvuje u izradi projekata iz oblasti vodoprivrede,u skladu sa planskom dokumentacijom,
 • realizira Program i plan iz oblasti čišćenja javnih saobraćajnih površina,održavanje i uređenja zelenih površina i održavanje javne rasvjete,
 • sprovodi program zimskog čišćenja snijega i ljetnog održavanja puteva,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe.

5.SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

 • studijsko-analitički,stručno-operativni,operativno -tehnički poslovi u oblasti zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara kao i rad Teritorijalno vatrogasne jedinice
 • organizira,priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara na području općine,
 • izrađuje procjenu ugroženosti za područje općine,
 • priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,
 • predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugi nesreća u općini,
 • predlaganje mjera i programa za unapređenje zaštite i spašavanja na području općine ,
 • organiziranje i koordiniranje provođenja mjera zaštite i spašavanja,predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi Civilne zaštite u općini,
 • praćenje stanja priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja Civilne zaštite,
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • vršenje popune ljudstvom Štabova Civilne zaštite ,Službi zaštite i spašavanja i jedinica Civilne zaštite i određuje povjerenike Civilne zaštite i osigurava njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima,te organizira,izvodi i prati  realizaciju njihove obuke,
 • priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti općine,
 • vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja u skladu sa Zakonom i drugim propisima,
 • sprečavanje širenja požara i gašenje požara,
 • spašavanje ljudi i materijalnih dobara zahvaćenih požarom i drugim elementarnim nepogodama ,
 • vrši kontrolu sprovođenja mjera zaštite od požara utvrđenih Planom zaštite od požara i Odlukom o mjerama o zaštiti od požara, kao i onih mjera čije ne sprovođenje može imati utjecaj na blagovremenosti i smanjenje efikasnosti vatrogasne intervencije o čemu se sačinjava Zapisnik,
 • vrši prevoz pitke vode ugroženom stanovništvu,
 • vrši kontrolu ispitivanja i  punjenja svih vatrogasnih aparata,
 • vrši kontrolu pritiska i protoka hidrantske mreže,
 • vrši ispumpavanje vode iz podrumskih prostorija,
 • poslovi osmatranja i uzbunjivanja,
 • obavlja i druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe. 

6. SLUŽBA ZA OBRT, PODUZETNIŠTVO, RAZVOJ I POLJOPRIVREDU

Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

 • studijsko-analitički, stručno-operativni, informaciono-dokumentacioni i operativno-tehnički poslovi koji se odnose na koordiniranje, pripremu i izradu prijedloga općinske razvojne strategije,
 • izrada pojedinačnih planova i projekata razvoja Općine kojim se aplicira potencijalnim investitorima, donatorima i nadležnim organima,
 • statistička istraživanja iz nadležnosti Službe po Programu statističkih istraživanja od interesa za F BIH: godišnji obračun bruto vrijednosti poljoprivredne proizvodnje individualnog sektora, redovni kvartalni i godišnji izvještaji iz oblasti stočarstva-individualni i privredni sektor, izvještaji o zasijanim poljoprivrednim površinama i prinosima (oblast ratarastva,povrtlarstva i voćarstva), izvještaji o distribuciji u oblasti trgovine,
 • izvještaji o obavljanju djelatnosti u oblasti ugostiteljstva i obrta, izvještaji iz oblasti turizma i turističkih resursa i dr.
 • druga statistička istraživanja od značaja za strategiju razvoja općine, izradu pojedinačnih planova i programa razvoja općine,
 • predlaganje i praćenje realizacije prioritetnih programa javnih investicija od interesa za općinu koji se odnose na implementaciju projekata, koordinaciju poslova u postupku pripreme razvojne strategije općine i prioritetnih programa i projekata,
 • dostavljanje prioritetnih programa i projekata, praćenje i izvještavanje DCU (jedinica za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj u Federalnom ministarstvu financija) o implementaciji istih, te suradnja sa DCU i organizacionim jedinicama uspostavljenom u Kantonu,
 • izrada informacija, analiza, izvještaja i stručnih analitičkih materijala iz djelokruga Službe,
 • praćenje stanja u javnim poduzećima kojim je osnivač Općina,
 • ostvarivanje suradnje sa nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama i udruženjima građana u cilju izrade informativnih i planskih dokumenata iz djelokruga Službe,
 • analiza poslovanja privrednih subjekata, izrada i predlaganje programa kojima općina potiče unapređenje rada i brži lokalni razvoj kao i iniciranje i sudjelovanje u realizaciji dogovora sa nosiocima razvoja odnosno predstavnicima poduzetničkih zajednica općine i kantona a s ciljem bržeg unapređenja razvoja privrede i poduzimanje odgovarajućih mjera,
 • normativno-pravni i operativno-tehnički poslovi iz oblasti privrednih djelatnosti i djelokruga rada Službe,
 • izrada pojedinačnih upravnih akata, odobrenja za rad i utvrđivanje propisanih minimalno tehničkih i drugih uslova opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti fizičkih i pravnih lica u skladu sa važećim zakonskim propisima
 • rješavanje i u drugim upravnim stvarima u prvostepenom postupku u predmetima iz djelokruga Službe,
 • pripremanje i kompletiranje potrebne dokumentacije i organiziranje rada komisije za utvrđivanje propisanih minimalno-tehničkih uvjeta opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje privrednih djelatnosti pravnih i fizičkih lica u skladu sa zakonom,
 • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga trgovine, ugostiteljstva i obrta , fizičkih i pravnih lica
 • ovjera trgovačkih knjiga po važećim propisima i vođenje Upisnika istih
 • vođenje Registara redova vožnje
 • priprema propisa, općih i drugih akata iz djelokruga Službe koje donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, kao i davanje mišljenja i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje pripremaju i usvajaju nadležni organi Federacije i Kantona,
 • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga poljoprivrede za fizička i pravna lica
 • izdavanje uvjerenja iz službenih evidencija i registara koji se vode u Službi a za oblast poljoprivrede fizičkih i pravnih lica
 • obrada zahtjeva fizičkih i pravnih lica za ostvarivanje prava na novčane podrške iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, ruralnog razvoja i investicijskih ulaganja, za fizička i pravna lica
 • vođenje evidencije o raspoloživim resursima za razvoj poljoprivredne proizvodnje
 • obrada zahtjeva za korištenje poljoprivrednih površina u državnom vlasništvu u svrhu razvoja poljoprivrede,
 • organizovanje stručnih teoretskih i praktičnih edukacija i studijskih pitovanja, učešće na sajmovima i izložbama, u svrhu unapređenja privrednog razvoja
 • izrada stručnih mišljenja i uputa u skladu sa pravilima struke i materijalnim propisima na zahtjev građana, službi, Načelnika, ustanova i institucija.
 • saradnja sa inspekcijskim službama vezanim za djelokrug rada Službe , shodno važećim zakonskim propisima
 • izrada mjesečnih i godišnjih planova i programa rada u okviru djelokruga Službe
 • provođenje utvrđene politike o pitanjima iz nadležnosti Službe te izvršavanje i obezbjeđivanje izvršavanja zakona,drugih propisa i općih akata u okviru prava i dužnosti općine u oblasti privrede i razvoja
 • obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe.
 1. SLUŽBA ZA STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST, VODOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Služba za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

 • izvršavanje i osiguravanje izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata u oblastima komunalne djelatnosti, cestovnog prometa i javnih putova, vodoprivrede, stambene oblasti, zaštitu okoliša i inspekcijskih poslova,
 • izvršavanje poslova koji su zakonom iz navedenih oblasti preneseni na Općinu,
 • sprovođenje utvrđene politike u oblastima iz nadležnosti službe,
 • obavljanje poslova u oblasti voda iz nadležnosti općine koji su joj preneseni u nadležnost zakonom i drugim propisima,
 • obavljanje poslova u oblasti zaštite okoliša iz nadležnosti općine koji su joj preneseni u nadležnost zakonom i drugim propisima,
 • obavljanje inspekcijskih poslova u oblasti građenja i komunalne djelatnosti,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz nadležnosti Službe, osiguravanje uvjeta za organizirano obavljanje komunalnih djelatnosti po načelima održivog razvoja,
 • planiranje i staranje o osiguranju finansijskih sredstava te o pripremanju i izradi razvojnih projekata za određene komunalne djelatnosti, rekonstrukciju i izgradnju objekata za vodoprivredu, objekata kanalizacije i uređaja za prečišćavanje voda i održavanje, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta i saobraćajnih objekata,
 • nadziranje i izvršavanje stručnih poslova korištenja i uređenja građevinskog zemljišta i javnih površina,
 • planiranje i staranje o osiguranju finansijskih sredstava, te o pripremanju i izradi razvojnih
 • suradnja sa razvojnim agencijama te sa federalnim i kantonalnim organima i institucijama na planu pripremanja i apliciranja projekata u svojoj oblasti,
 • vršenje i praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti cestovnog prometa i javnih cesta, komunalnih djelatnosti, individualne i zajedničke komunalne potrošnje, stambene oblasti a koji su zakonom stavljeni u nadležnost općine,
 • upravljanje, održavanje, rekonstrukcija i izgradnja javnih cesta, lokalnih putova i gradskih saobraćajnica u nadležnosti općine,
 • učestvovanje u izradi, implementaciji, praćenju i godišnjoj reviziji strateških planova razvoja općine i projekata proisteklih iz tih planova a iz oblasti komunalnih djelatnosti,
 • obavljanje poslova u oblasti vodoprivrede i vodoopskrbe,
 • obavljanje inspekcijskih poslova u oblasti komunalnih djelatnosti, korištenja komunalnih objekata i uređaja, te poštivanja komunalnog reda,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u pitanjima iz    nadležnosti službe,
 • analitičko praćenje stanja i kretanje u svojoj oblasti,
 • izrada propisa i drugih akta koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik, kao i učestvovanje u davanju mišljenja, prijedloga i sugestija kod izrade zakona i drugih propisa iz nadležnosti kantona i federacije u svojoj oblasti,
 • staranje o realizaciji i praćenju realizacije budžetskih sredstava odobrenih za poslove iz nadležnosti službe,
 • obavljanje i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost službe, kao i poslovi i radni zadaci koje Službi stavi u nadležnost Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

8.PRAVOBRANILAŠTVO

Pravobranilaštvo je poseban samostalan državni organ koji u skladu sa propisima poduzima određene mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine.
Svoju funkciju Općinsko pravobranilaštvo vrši samostalno u skladu sa Ustavom, na osnovu zakona, drugih propisa i općih akata.
Pravobranilaštvo obavlja poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja Općine pred sudovima i drugim nadležnim organima, odnosno tijelima.
Pravobranilaštvo sačinjava tužbe, prijedloge za izvršenja, po potrebi ulaže redovne i vanredne pravne lijekove na odluke sudova i upravnih organa, izrađuje i daje pravna mišljenja u postupcima donošenja akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi ili u postupku zaključivanja određenih ugovora imovinsko-pravne prirode.

Općinski organi i pravna lica koja osniva općina dužni su pribaviti pravno mišljenje Općinskog pravobranilaštva prije zaključenja ugovora o:

– kupoprodaji
– zamjeni
– zakupu
– prijenosu na privremeno ili trajno korištenje stvari, uz naknadu ili bez naknade
– koncesiji
– građenju i udruživanju sredstava za građenje
– kao i kod drugih ugovora kojima se raspolaže stvarima, odnosno materijalnim pravima ili pribavljaju stvari u svojini Općine.
Osim pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine i njenih organa, Općinsko pravobranilaštvo vrši poslove pravne zaštite i drugih državnih organa i fondova koji imaju svojstvo pravne osobe, a finansiraju se iz budžeta Općine i u odnosu na njih Općina vrši osnivačka prava.
Poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa pravnih lica koja osniva Općina, Općinsko pravobranilaštvo vrši samo ako je to aktom o njihovom osnivanju predviđeno.
Općinskog pravobranioca, na prijedlog Općinskog načelnika, imenuje i smjenjuje Općinsko vijeće.

Pravobranilac se imenuje na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.
Funkciju Općinskog pravobranioca trenutno obavlja Esmir Brković, dipl. pravnik.
Sredstva za rad Općinskog pravobranilaštva osiguravaju se u budžetu Općine.

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica