Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Dana 30.10.2019. godine, sa početkom u 10 časova održana je 31. redovna sjednica Opštinskog vijeća Opštine Bosanski Petrovac. Dnevni red je nakon određenih izmjena i dopuna, na samom početku i usvojen. Naime, skinute su tačke: razmatranje Prijedloga Odluke o držanju domaćih životinja na području Opštine Bosanski Petrovac, Donošenje Odluke o preuzimanju vodovoda Vrtoče na upravljanje i održavanje d.o.o “Komunalnom” Bosanski Petrovac , kao i Donišenje Odluke o davanju saglasnosti Načelniku Opštine na kreditno zaduženje.

 Nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 30. Redovne sjednice Opštinskog vijeća, uslijedila su vijećnnička pitanja i odgovori. Potom je primljeno k znanju Pismo namjere od firme “Zanni doo Bih”, a riječ je o projektu “Incenerator-spalionica”. Nakon toga usvojen je Nacrt Budžeta Opštine za 2020. godine i donesen je zaključak o provođenju javne rasprave, kao i Odluka o izvršavanju Budžeta Opštine za 2020. godinu. Primljena je k znanju Informacija o izvršenju Budžeta Opštine za period 01.01. – 30.09.2019.godine. Usvojen je Izvještaj o stanju u mjesnim zajednicama Grad I, Suvaja, Vrtoče i Rašinovac za 2018. Godinu, kao i Plan i program rada mjesnih zajednica za 2019. godinu. Donesena je Odluka o raspisivanju izbora za članove Savjeta MZ Grad II zbog isteka mandata I imenovanje povjerenika MZ-e. Usvojen je i Nacrt Programa za Opštinsko vijeće za 2020. godinu i donesen je Zaključak o provođenju javne rasprave. U nastavku je donesena Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalne naknade za 2020. godinu, te je donijeta Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine 1 korisne stambene površine na području Opštine Bosanski Petrovac za 2019.godinu. Donesena je Odluka o potvrđivanju rezultata izbora za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Savjeta mjesne zajednice Rašinovac.  Na kraju je donesena Odluka o učešću građana, fizičkih i pravnih licca u finansiranju postupka izlaganja podataka nekretnina.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica