Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Dana 30.3.2017. godine, u Vijećnici naše Opštine održana je 5. redovna sjednica Opštinskog vijeća, sa početkom u 10 časova.

Na samom početku, dnevni red je jednoglasno usvojen. Nakon toga, usvojen je i Izvod iz Zapisnika o radu OV sa 4. redovne i drugog nastavka 3. sjednice, sa određenim primjedbama, te su uslijedila vijećnička pitanja i odgovori.

Razmatrani su i Finansijski izvještaji za 2016. godinu i Planovi i Programi rada, Javnih ustanova i Javnih preduzeća, čiji je osnivač Opštinsko vijeće, te su nakon toga i usvojeni.

Primljena je k znanju i Informacija o radu Zavoda za zapošljavanje, sa Programom rada Zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu- Poslovnica Bosanski Petrovac.

Usvojen je i Plan proljetne sjetve, te su primljene k znanju Informacije:

- Korištenje i naplati javnih površina,

- Stanje u poljoprivredi i stočarstvu o podacima iz registra privrednih subjekata-pravnih lica područja Bos. Petrovac (o broju zaposlenih i plaćanju doprinosa).

Potom je usvojen i Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2016. godinu.

Informacija o utrošku tekuće rezerve budžeta za 2016. godinu nije usvojena.

Razmatrana je i Informacija o realizaciji zaključaka donesenih na 3. redovnoj sjednici, u okviru koje je usvojeni Zaključak o Izvještaju rada Organa uprave, sa službama za upravu za 2016. godinu, stavljen van snage, a skinuta je i tačka koja se odnosi na upoznavanje sa Rješenjem Centralne izborne komisije.

Primljena je k znanju Informacija Službe za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša i preduzeća „Komunalno“, kao i informacija o analizi potraživanja i obaveza opštine sa pregledom stanja i obaveza prema dobavljačima, sa posebnim osvrtom na kratkoročne obaveze.

Usvojeni su :  -   Program obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje, za 2017. godinu

-        Program javne higijene za 2017. godinu

-        Program uređenja javnih površina za 2017. godinu

-        Plan ljetnog održavanja puteva za 2017. godinu

Donesena je Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene iz prethodne godine

1 korisne stambene površine na području opštine Bosanski Petrovac , te je usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području naše Opštine.

Data je saglasnost na prijedlog direktora i uposlenika JU „Centar za kulturu i obrazovanje“ na povećanje osnovice za obračun plate, kao i na saglasnost na prijedlog cijena privremenog nadzornog odbora d.o.o. „Komunalno“ za komunalne i uslužne djelatnosti.

Donesena je i Odluka o tonskom snimanju sjednica radnih tijela, te je i preispitivan zaključak donesen na 4. vanrednoj sjednici Opštinskog vijeća.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica