Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

PROGRAM RADA U PDF-u

ZAKLJUČAK PROGRAM RADA U PDF-u

Na osnovu člana 2. 6. i 8. Odluke opštinskog Vijeća, o učešću lokalnog građanstva u vršenju javnih poslova, te stava II i III Zaključka opštinskog Vijeća , broj: 02/1-2-02-3075-3/16 od 15.12.2016.godine sa 1. redovne sjednice održane dana 15.12.2016. godine, Predsjedavajuća opštinskog Vijeća objavljuje

J A V N I P O Z I V

za održavanje javne rasprave o Nacrtu Programa rada opštinskog vijeća za 2017.godinu

I

Obavještavaju se svi građani Opštine Bosanski Petrovac, da je opštinsko vijeće na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 15.12.2016.godine, usvojilo Nacrt Programa rada opštinskog vijeća za 2017. godinu i donijelo zaključak da se objavi javni poziv za održavanje javne rasprave.

II

Javna rasprava će se provesti , putem dostavljanja pisanih eventualnih primjedbi, mišljenja i sugestija na tekst Nacrta, Službi nadležnoj za poslove Vijeća, kao i putem javne tribine koja će se održati dana 21.12.2016.godine ( srijeda ) u 10:00 časova u Sali vijećnice opštine.

III

Javnu raspravu putem javne tribine provešće Predsjedavajuća opštinskog vijeća u saradnji sa Stručnim savjetnikom za poslove Vijeća .

IV

Javna rasprava o Nacrtu Programa rada opštinskog vijeća za 2017.godinu će trajati 10 dana, počev od 16.12.2016.godine ( petak).

V

Nacrt Programa rada opštinskog vijeća za 2017.godinu, će biti objavljen na oglasnoj ploči opštine.

VI

Zainteresovani građani, tekst Nacrta Programa rada opštinskog vijeća za 2017.godinu mogu dobiti u zgradi opštine u kancelariji opštinskog vijeća, broj 39.

Nacrt Programa rada Opštinskog vijeća za 2017.godinu ,objavljen je i na web stranici opštine: www.bosanskipetrovac.gov.ba .

VII

Sve Vaše eventualne primjedbe, mišljenja i sugestije koje pristignu do utvrđenog roka za obavljanje javne rasprave, tj, do 26.12.2016.godine, do 12,00 časova služba iz stava II ovoga javnog poziva, u saradnji sa komisijom za propise, će sistematizovati, ocijeniti njihovu osnovanost, imajući u vidu nadležnost Vijeća, te prezentirati na sjednici Vijeća na kojoj će se razmatrati prijedlog istoga, radi usvajanja konačnog teksta dokumenta.                                                                                                       

Predsjedavajuća Općinskog vijeća
Nikolina Simić,dipl.ing.polj.

                  

OPŠTINSKO VIJEĆE
BOSANSKI PETROVAC
Broj:02/1-2-02-3075-4/16
Datum:15.12.2016.godine     

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica