Dana, 20.9.2017. godine, u Vijećnici Opštine Bosanski Petrovac, održana je 10. redovna sjednica Opštinskog vijeća.

Na samom početku vijećnici Klubova SDA, SBB i DF su zbog obilježavanja Dana spajanja V i VII korpusa napustili sjednicu.

Napravljena je i pauza u trajanju od sat vremena radi polaganja cvijeća na Trg šehida i mjesto spajanja V i VII korpusa, te je nakon toga zasjedanje sjednice Opštinskog vijeća nastavljeno, bez vijećnika koji su prethodno napustli sjednicu.

Nakon usvajanja dnevnog reda i Izvoda iz Zapisnika o radu sa IX, te vijećničkih pitanja i odgovora, nastupila je i realizacija tačaka dnevnog reda.

 

Nekoliko Odluka i Zaključaka koji su doneseni na prethodnim sjednicama, u nastavku rada vijeća  stavljeni su van snage.

Nakon toga, jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu Opštinskog pravobranilaštva Bosanski Petrovac, za period od 1.5.2016.-1.5.2017. godine, kao i Izvještaj o radu Organa uprave sa službama za upravu za 2016. godinu.

Usvojen je Plan i Program rada Opštinskog Načelnika i Organa uprave  za 2017.godinu, broj:02/1-34-209-3 /17 od 09.03.2017.godine, Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta opštine za 2016. g. .

Primljene su k znanju Informacija o izvršenju budžeta opštine za period 01.01.-30.09.2016.godine i tekuće rezerve za period od 01.01. do 31.12.2016.godine, kao i Informacija o izvršenju budžeta i tekuće rezerve za period od 01.01. do 30.06.2017.godine.

Vijećnici su se upoznali sa pismom namjere „Pirnar“, te ga podržali, te su usvojili Odluku o proširenju poslovne zone „Gorinčani“, kao i Odluku o pristupanju Odluke o izmjeni i dopuni Regulacionog plana Poslovne zone „Gorinčani“.

Usvojena je i Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Opštine Bosanski Petrovac (prodaja stanova), kao i Plan zimskog održavanja puteva 2017/2018. godinu.

Data je i saglasnost načelniku Opštine za potpisivanje aneksa Kolektivnog Ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti  komunalne privrede za teritoriju Opštine Bosanski Petrovac.

Vijećnici su dali saglasnost i za raspisivanje Javnog konkursa za Upravni i Nadzorni odobor JU „Centar za kulturu i obrazovanje“, kao  i za direktora ove Ustanove, također je izmijenjen Pravilnik o radu, u kome je u sistematizaciji za radno mjesto direktora navedeno kao uslov 3 godine radnog iskustva.

Usvojen  je Izvještaj o stanju lokalnih kategorisanih i nekategorisanih puteva na području opštine sa planom i sanacije istih, kao i Izvještaj o procjeni štete uzrokovane gradom.

Na kraju sjednice, Opštinsko vijeće je zajedno sa načelnikom Opštine donijelo Zaključak kojim saopštavaju da su upoznati sa nedoličnim ponašanjem grupe omladinaca koji su povodom  obilježavanja  14. septembra, na lokalitetu Medeno Polje prema Bosanskom Petrovcu pjevali pjesme sa nedoličnim i uvredljivim sadržajem koji povređuje emocije drugog naroda, te da očekuju od nadležnih organa da hitno postupe u skladu sa Zakonom, po ovom pitanju.

Podsjećamo da je 11. redovna sjednica zakazana za 29.9.2017. godine u 14:00 sati.