Štampa

Za vršenje poslova lokalne samouprave i upravnih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, prenesenih  poslova iz nadležnosti Federacije i Kantona te za vršenje stručnih i administrativno-tehničkih poslova i drugih pomoćnih poslova od zajedničkog interesa, u Jedinstvenom općinskom organu uprave obrazuju se službe:

  1. Kabinet općinskog načelnika,
  2. Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove Općinskog vijeća i zajedničke poslove,
  3. Služba za finansije, budžet i računovodstvo,
  4. Služba za prostorno uređenje,katastar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost,
  5. Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo,
  6. Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu.

1. KABINET OPĆINSKOG NAČELNIKA

Za vršenje savjetodavnih, stručnih i drugih poslova od značaja za rad Općinskog načelnika, obrazuje se kabinet Općinskog načelnika koji ima status samostalne organizacione jedinice.

Kabinet općinskog načelnika je obrazovan kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Kabinetu općinskog načelnika obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

 

2. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, DRUŠTVENE DJELATNOSTI, STRUČNE POSLOVE OPĆINSKOG VIJEĆA I ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove Općinskog vijeća i zajedničke poslove je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za opću upravu, društvene djelatnosti, stručne poslove Općinskog vijeća i zajedničke poslove obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

 

3. SLUŽBA ZA FINANSIJE, BUDŽET I RAČUNOVODSTVO

Služba za finansije, budžet i računovodstvo je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za finansije, budžet i računovodstvo obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

4. SLUŽBA ZA PROSTORNO UREĐENJE,KATASTAR, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I STAMBENO KOMUNALNU DJELATNOST

Služba za prostorno uređenje, katstar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za prostorno uređenje, katstar, imovinsko-pravne poslove i stambeno komunalnu djelatnost obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

5.SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I VATROGASTVO

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci:

6. SLUŽBA ZA OBRT, PODUZETNIŠTVO, RAZVOJ I POLJOPRIVREDU

Služba za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu je obrazovana kao osnovna organizaciona jedinica i u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica.

U Službi za obrt, poduzetništvo, razvoj i poljoprivredu obavljaju se slijedeći poslovi i zadaci: