Search

Pogled na Osječenicu
Bosanski Petrovac
Runolist na Osječenici
Runolist na Osječenici
Etno selo Čardaklije
Vrtoče, Bosanski Petrovac
Panorama
Bosanski Petrovac
Titov voz
Oštrelj, Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Stare slike
Bosanski Petrovac
Velikani Bosanskog Petrovca
Naslikao Nedim Islamagić-Čile
Panorama Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić
Općina Bosanski Petrovac
By Seadred Photography, Sead Redžić

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

vijesti

III REDOVNA SJEDNICA OV-a

NACRT PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM 2016 - 2020

OBRAZLOŽENJE

Opštinski plan upravljanja otpadom je strateški dokument i kao takav mora proći procedure definisane Poglavljem V Poslovnikoa o radu OV («Službeni glasnik Općine Bosanski Petrovac», broj:8/10, 6/15).

Pravni osnov za donošenje opštinskog Plana upravljanja otpadom je definisan Zakonom o upravljanju otpadom USK („Sl. glasnik USK“, broj:4/12), Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik USKa“ broj 4/11, 11/11, 6/12 i 13/12) te  članom 25. Statuta općine Bosanjski Petrovac („Službeni glasnik općine Bosanski Petrovac“ broj 07/08).

Poštujući zakonske odredbe opština Bosanski Petrovac je putem opštinske Službe za stambeno komunalnu djelatnost, vodoprivredu i zaštitu okoliša pokrenula postupak javne nabavkeza izradu opštinskog plana upravljanja otpadom, te je nakon provedene procedure JN sklopljen Ugovor sa „IG Institut“ Banja Luka, koji su dostavili nacrt plana.

NACRT PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM 2016-2020-preuzmi materijal

Obradila: Nataša Kecman, d.i.g.

U Bosanskom Petrovcu, 09.01.2017 godine

II redovna sjednica općinskog vijeća općine Bosanski Petrovac, održati će se dana 30.01.2017.godine (ponedeljak) sa početkom u 18:00 časova u sali vijećnice.     

D n e v n i    r e d

  1. Usvajanje Izvoda iz Zapisnika o radu OV sa prve redovne, 1.Vanredne i nastavka 1.Vanredne sjednice Općinskog vijeća,
  2. Vijećnička pitanja i odgovori,
  3. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Budžeta Općine za 2017.godinu
  4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izvršavanju Budžeta Općine za 2017.godinu

Predsjedavajuća Općinskog vijeća

Nikolina Simić,dipl.ing.polj. 

U subotu, 21. januara u amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću održana je odbrana doktorske disertacije našeg sugrađanina Sanela Gredelja na temu „Istraživanje utjecaja vibracija obradnih sistema na stohastično i haotično ponašanje procesa obrade.“ Iza složenog naslova ove disertacije krije se kruna Sanelovog naučnog rada i akademske karijere, kao i najveća nagrada za njegovu predanost učenju i upornost u stalnom pomicanju vlastitih granica.

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

 

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica