Search

Obavještenje
Kriznog štaba Općine Bosanski Petrovac
Obavještenje
Krizni štab Općine Bosanski Petrovac
Apel
građanima Bosanskog Petrovca

Jedinstveni općinski organ uprave

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Unsko-sanski kanton
Općina Bosanski Petrovac
 
Bosanska 110,
77250, Bosanski Petrovac
Bosna i Hercegovina
 

ID broj: 4263145770004

tel: 037/883-570 (centrala)
fax: 037/881-012
e-mail: opcinabp@bih.net.ba

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 12/03, 34/03 i 65/13), člana 47. Zakona o pravobranilaštvu („Službeni glasnik USK“, broj 20/04 i 8/17), Načelnik Općine Bosanski Petrovac objavljuje:

J A V N I O G L A S
ZA IZBOR OPĆINSKOG PRAVOBRANIOCA
OPĆINE BOSANSKI PETROVAC
 

I Naziv pozicije

Općinski pravobranilac Općine Bosanski Petrovac-1 izvršilac

II Opis pozicije

Općinski pravobranilac obavlja poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja općine, pred sudovima i drugim nadležnim tijelima; obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine, njihovih organa drugih organa, u pravnim postupcima u kojima ovi subjekti učestvuju kao stranke ili umješači o čijim imovinskim pravima i obavezama se odlučuje u tom postupku; po datom ovlaštenju zakonskog zastupnika, obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa i u odnosu na ustanove i fondove, koji se finasiraju iz budžeta općine, ili u odnosu na njih općina vrši osnivačka prava i javna preduzeća u većinskom vlasništvu općine, osim u predmetima radi naplate potraživanja za pružene komunalne usluge; obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih pravnih lica koje osniva općina, ako je to aktom o njihovom osnivanju predviđeno; u cilju pravne zaštite imovine i imovinskih interesa općine i njihovih organa, dužno je stupiti u parnicu kao umješač na zahtjev zakonskog zastupnika pravnog lica.

Kandidat za općinskog pravobranioca mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove:

III Opći uslovi:

 • da je državljanin BiH;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultet disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan na krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju;

IV Posebni uslovi:

 • diplomirani pravnik,
 • položen pravosudni ispit,
 • da ima iskustvo u radu u pravosudnim organima, drugim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima u trajanju od najmanje četiri godine, koji je radeći u tim organima stekao visok ugled pravnog stručnjaka,
 • da nije član, niti obavlja poslove u organima političkih stranaka, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom, da nisu uključeni u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost

Općinski pravobranilac se imenuje na period od četiri godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

V potrebni dokumenti

Uz prijavu, kandidati su obavezni priložiti:

 • kraću biografiju sa adresom i kontakt-telefonom;
 • uvjerenje o državljanstvu BiH,
 • ovjerenu fotokopiju diplome,
 • ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom pravosudnom ispitu;
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
 • uvjerenje o radnom iskustvu u pravosudnim organima, drugim državnim organima i pranim licima u trajanju od najmanje četiri godine,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije član, niti obavlja poslove u organima političkih stranaka, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom, da nisu uključeni u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost;
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine);

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

Kandidat koji bude izabran obavezan je da dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla u roku od osam dana od dana izbora.

VI Podnošenje prijave

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom pošiljkom sa naznakom „Javni oglas za izbor i imenovanje općinskog pravobranioca“ – NE OTVARATI“ na adresu:Općina Bosanski Petrovac, Općinski načelnik,ul. Bosanska 110, 77 250 Bosanski Petrovac.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava, neće biti razmatrane u daljnjem procesu izbora.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, jednom dnevnom listu, web stranici općine Bosanski Petrovac i oglasnoj ploči općine.

Općinski Načelnik: Zlatko Hujić, dipl.oec.

Broj: 01-34-2260-1/18

Datum:04 09.2018. godine

Nacionalni spomenici Bosanskog Petrovca

Stari grad Bjelaj

Stari grad Bjelaj (Bilaj), ili bjelajska tvrđava,

 

Srednjovjekovna Crkva

Arheološko područje sa ostacima srednjovjekovne crkve

 

Zbirka slika Jovana Bijelića

Jovan Bijelić (Revenik kod Bosanskog Petrovca,

 

Titov voz na Oštrelju

Partizanski - Titov voz na Oštrelju

POSTAVITE PITANJE NAMA

Baza podataka dijaspore

E-matičar

JSN Megazine is designed by JoomlaShine.com
ćirilica latinica